Generic filters
Exact matches only

Política de privacitat

A PREMIUM MIX GROUP, SL, treballem per garantir la privadesa en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra política de privacitat per informar clarament de com recaptem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra organització:

 • Responsable del tractament.
 • Finalitats del tractament de dades.
 • Període de conservació de dades.
 • Legitimació per al tractament de dades.
 • Comunicació de dades.
 • Obtenció de les seves dades i dades de tercers.
 • Transferències internacionals de dades.
 • Els seus drets.

Responsable del tractament de les seves dades

 • Raó social: PREMIUM MIX GROUP, SL.
 • Nom comercial: PREMIUM MIX GROUP, SL.
 • NIF: B-59162701.
 • Adreça postal: carrer de Còrsega, 272, 08008 Barcelona (Barcelona).
 • Telèfon: +34 932 387 900.
 • Correu electrònic: [email protected].

Finalitats del tractament de les seves dades

A PREMIUM MIX GROUP, SL, el tractament de dades dels usuaris es fa de manera manual o automatitzada, segons el motiu pel qual ens les hagi facilitades, amb les finalitats següents:

 1. Gestionar les dades facilitades directament pel mateix interessat, com a particular, professional o representant de la seva empresa, per respondre a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
 2. Gestionar les dades proporcionades per l’usuari en el moment de contractar els nostres productes i serveis, des del punt de vista organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu.
 3. Gestionar les dades de contacte particulars o professionals de l’usuari per la seva participació en les promocions, sortejos, activitats i esdeveniments que organitzem i ens hagin autoritzat per informar-lo sobre altres promocions, activitats o esdeveniments que puguem organitzar i que puguin ser del seu interès.
 4. Trametre periòdicament comunicacions electròniques sobre les promocions, sortejos, activitats, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra organització.
 5. En cas que s’hagi subscrit al nostre butlletí d’informació, enviament del butlletí amb el tractament de les dades facilitades corresponents.
 6. Elaborar informes estadístics anònims respecte dels hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris en la plataforma.
 7. Elaborar, si escau, el perfil d’usuari i dur a terme accions comercials ajustades al perfil utilitzant les seves dades provinents de la gestió dels productes adquirits com ara dades de navegació, hàbits d’accés i d’altres, per oferir-li productes i serveis d’una manera personalitzada.

Període de conservació de les seves dades

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis es conservaran durant tot el temps en què la relació contractual estigui vigent. Una vegada acabada aquesta relació, si escau, les dades es podran conservar durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per respondre-hi, amb un termini màxim d’un any.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes i serveis es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis a què es refereixen, llevat que s’expressi la voluntat d’eliminar-les en qualsevol moment.
 • Les dades de contacte per la seva participació en promocions, sortejos, activitats i esdeveniments es conservaran mentre durin, segons les seves bases específiques, per gestionar-ne el desenvolupament, i després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats que se’n derivin o fins que, si escau, ens manifestin en qualsevol moment la seva voluntat de revocar el seu consentiment.
 • Les dades per a l’enviament del butlletí d’informació es conservaran indefinidament tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’hi oposi o retiri el seu consentiment.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis es conservaran indefinidament fins que, si escau, ens manifestin en qualsevol moment la voluntat de revocar el consentiment.

Legitimació per al tractament de les seves dades

 • La legitimació per al tractament de les seves dades per a la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents és l’execució del contracte.
 • L’oferta prospectiva d’informació comercial sobre promocions, sortejos i esdeveniments a clients té com a base legal la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis relacionats amb la nostra activitat professional i aconseguir així la fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament general de protecció de dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.
  Malgrat això, li recordem que té dret d’oposar-se a aquest tractament de les seves dades per qualsevol dels mitjans que es descriuen en aquesta política.
 • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment de l’interessat que s’ha sol·licitat, que es pot revocar en qualsevol moment. Si bé la retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas l’execució del contracte, els tractaments de dades amb aquesta finalitat fets anteriorment no perdran la licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

Comunicació de les seves dades

PREMIUM MIX GROUP, SL, informa els usuaris que les seves dades es poden comunicar:

 • A les empreses del grup empresarial VICHY CATALAN CORPORATION amb la finalitat de poder atendre les seves sol·licituds, fer la gestió administrativa i comercial i informar-los sobre promocions, serveis, sortejos, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats del grup empresarial.
 • A les entitats financeres per mitjà de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la llei i per a les finalitats que s’hi defineixen.

Obtenció de les seves dades i dades de tercers

 • Les dades personals que tractem a PREMIUM MIX GROUP, SL, procedeixen dels mateixos interessats o del seu representant legal.
 • En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, afirma que té el seu consentiment, que assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament general de protecció de dades en les condicions que s’hi estableixen i que eximeix PREMIUM MIX GROUP, SL, de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
 • No es tracten categories especials de dades personals (són les dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual).

Transferències de dades a tercers països

 • Per a les comunicacions comercials, PREMIUM MIX GROUP, SL, utilitza per al processament de la informació que ens faciliten la plataforma d’automatització de màrqueting Mailchimp. Per aquest motiu es fan transferències internacionals de dades als EUA, d’acord amb la seva política de privacitat https://mailchimp.com/legal/privacy/ i els seus termes https://mailchimp.com/legal/terms/.
  Mailchimp és una aplicació de l’empresa The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, a State of Georgia Limited Liability Company, d’Atlanta, Geòrgia, empresa degudament certificada en el marc de l’escut de privacitat EUA, decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol del 2016, Privacy Shield.

Els seus drets

 • Tothom té dret de saber si a PREMIUM MIX GROUP, SL, tractem dades personals que l’afecten.
 • Els interessats tenen dret de consultar les seves dades personals, així com de sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s’han obtingut.
 • En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat. En aquest cas solament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, PREMIUM MIX GROUP, SL, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Pot exercir materialment els seus drets de la manera següent:
  — Per correu postal, adjuntant una còpia del DNI al carrer de Còrsega, 272, 08008 Barcelona (Barcelona).
  — Per correu electrònic, adjuntant una còpia del DNI a [email protected].
  — A l’adreça de correu postal o de correu electrònic indicades els proporcionarem els formularis corresponents per exercitar materialment aquests drets.
 • Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret de retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
 • En cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi pogut exercir els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent per mitjà del seu lloc web: www.agpd.es.